දැන්විම් 87 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - New House for sale Boralesgamuwa
New House for sale Boralesgamuwa

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

නිවාස-කොළඹ - House New tow story boralesgamuwa
House New tow story boralesgamuwa

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

නිවාස-කොළඹ - 3BR House For Sale in Boralesgamuwa
3BR House For Sale in Boralesgamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 10,500,000

පැය 10
නිවාස-කොළඹ - 8P House & 4BR For Sale in Boralesgamuwa
8P House & 4BR For Sale in Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

පැය 11
නිවාස-කොළඹ - 2 story house for sale in Boralesgamuwa
2 story house for sale in Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

නිවාස-කොළඹ - House in Boralasgamuwa
House in Boralasgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Spacious House For Sale In Boralesgamuwa
Spacious House For Sale In Boralesgamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 50,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - 23 perch Twostore House in Boralasgamuwa
23 perch Twostore House in Boralasgamuwa

කාමර: 6, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 31,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Boralesgamuwa town
House for sale in Boralesgamuwa town

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 21,500,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Boralesgamuwa | House MCP434
Boralesgamuwa | House MCP434

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 70,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for sale.Boralesgamuwa.
House for sale.Boralesgamuwa.

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House @ Boralesgamuwa
Kp property | House @ Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 38,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - 03 STORY HOUSE & 8.5 P BORALESGAMUWA
03 STORY HOUSE & 8.5 P BORALESGAMUWA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House @ Boralesgamuwa
Kp property | House @ Boralesgamuwa

කාමර: 7, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 75,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - BRAND NEW HOUSE & 9.37 P KATUWAWALA
BRAND NEW HOUSE & 9.37 P KATUWAWALA

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - 03 STORY HOUSE WITH 15 P SALE KATUWAWALA
03 STORY HOUSE WITH 15 P SALE KATUWAWALA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for sale Boralasgamuwa
House for sale Boralasgamuwa

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 35,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - 02 STORY HOUSE 45.8 P BORALESGAMUWA
02 STORY HOUSE 45.8 P BORALESGAMUWA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 33,205,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House Fre Sale in Boralashamuwa
House Fre Sale in Boralashamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Borallasgamuwa
House for sale in Borallasgamuwa

කාමර: 6, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 36,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - 02 STORY HOUSE & 8 P BORALESGAMUWA
02 STORY HOUSE & 8 P BORALESGAMUWA

කාමර: 3, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House For Sale Boralesgamuwa
House For Sale Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 8,700,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - Most luxurious house in Boralesgamuwa
Most luxurious house in Boralesgamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - 6BR HOUSE 6.7P SALE IN BORALESGAMUWA
6BR HOUSE 6.7P SALE IN BORALESGAMUWA

කාමර: 6, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,500,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - 3BR House 7.2P For Sale Boralesgamuwa
3BR House 7.2P For Sale Boralesgamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!