දැන්විම් 90 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - 02 Story House with 20 P Sale Bokundara
02 Story House with 20 P Sale Bokundara

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 26,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Brand New House in Boralesgamuwa
Brand New House in Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 32,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Boralesgamuwa
House for sale in Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 14,900,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Beautiful House for Sale in Boralesgamuwa
Beautiful House for Sale in Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,000,000

නිවාස-කොළඹ - House for sale in Boralesgamuwa, Bokundara
House for sale in Boralesgamuwa, Bokundara

කාමර: 4, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 11,500,000

නිවාස-කොළඹ - Boralesgamuwa House for Sale | H0609
Boralesgamuwa House for Sale | H0609

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House Boralesgamuwa
Kp property | House Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 34,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New House for Sale Boraresgamuwa
Brand New House for Sale Boraresgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - 2 Storey 4 Br House for Sale Boralesgamuwa
2 Storey 4 Br House for Sale Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Boralesgamuwa House for Sale | H0517
Boralesgamuwa House for Sale | H0517

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 40,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale Boralasgamuwa
House for Sale Boralasgamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 8,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Boralesgamuwa, Bokundara a Luxury House for Sale
Boralesgamuwa, Bokundara a Luxury House for Sale

කාමර: 5, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 32,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Luxury House for Sale in Boralesgamuwa
Luxury House for Sale in Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Dehiwala, Maharagama
House for sale in Dehiwala, Maharagama

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 32,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - 5 Br 2 Storey House for Sale in Bokundara
5 Br 2 Storey House for Sale in Bokundara

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Boralesgamuwa
House For Sale in Boralesgamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 8,350,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House For Sale - Boralesgamuwa
House For Sale - Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 19,500,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - Luxury house for sale at Boralesgamuwa
Luxury house for sale at Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 5

කොළඹ, නිවාස

රු 36,500,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Boralesgamuwa
House for sale in Boralesgamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 26,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House @ Boralesgamuwa
Kp property | House @ Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 34,000,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House @ Boralesgamuwa
Kp property | House @ Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 38,000,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House @ Boralesgamuwa
Kp property | House @ Boralesgamuwa

කාමර: 7, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 75,000,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - Kp property | House @ Boralesgamuwa
Kp property | House @ Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 31,000,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - Brand New House in Boralesgamuwa
Brand New House in Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 32,000,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - Luxury 3 Story House for Sale Piliyandala
Luxury 3 Story House for Sale Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 19,000,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - Super Luxury House for Sale Boralesgamuwa
Super Luxury House for Sale Boralesgamuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 34,000,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Boralasgamuwa
House For Sale in Boralasgamuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!