දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent at Battaramulla Koswatta
Annex for rent at Battaramulla Koswatta

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Battaramulla
Room for rent in Battaramulla

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Battaramulla
Annex for Rent in Battaramulla

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 11
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for borders - Battaramulla
Rooms for borders - Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent - Battaramulla
Annex for Rent - Battaramulla

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent In Battaramulla
Room for Rent In Battaramulla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Battaramulla
Room for rent - Battaramulla

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Battaramulla
Room for Rent in Battaramulla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 50,000 මසකට

දින 20
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Battaramulla
Annex for rent in Battaramulla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 28
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Girls - Battaramulla
Annex For Girls - Battaramulla

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 40
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Luxury Annex For Rent in Battaramulla
Luxury Annex For Rent in Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 45,000 මසකට

දින 40
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Nugegoda
Room for rent in Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,500 මසකට

දින 41
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Upstairs for rent in Pelawatte
Upstairs for rent in Pelawatte

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 45,000 මසකට

දින 46
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Ground Floor unit Rent -Battaramulla
Ground Floor unit Rent -Battaramulla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 26,000 මසකට

දින 48
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - සුවපහසු කාමරයක් කුලියට දීමට ඇත​
සුවපහසු කාමරයක් කුලියට දීමට ඇත​

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 57
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent in Battharamulla
Rooms for rent in Battharamulla

කාමර: 6, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!