දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Pelawatta Battaramulla
Room for Rent in Pelawatta Battaramulla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Upstairs Annex In Battaramulla
Upstairs Annex In Battaramulla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 60,000 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding for working lady Battaramulla
Boarding for working lady Battaramulla

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,500 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Upstair annex for rent in battaramulla
Upstair annex for rent in battaramulla

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 75,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - ANNEX FOR RENT IN BATTARAMULLA
ANNEX FOR RENT IN BATTARAMULLA

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for girls in Pelawatta
Room for girls in Pelawatta

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 12
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Battaramulla
Room for rent in Battaramulla

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent in Battaramulla
Rooms for rent in Battaramulla

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Ladies In Battaramulla
Room For Ladies In Battaramulla

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

දින 17
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Single Room in Battaramulla
Single Room in Battaramulla

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,500 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Battaramulla
Room for rent in Battaramulla

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 19
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for GIRLS in Battaramulla
Rooms for GIRLS in Battaramulla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 19
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Upstair house for rent in Battaramulla
Upstair house for rent in Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 55,000 මසකට

දින 19
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Anex for rent in Battaramulla
Anex for rent in Battaramulla

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 20
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Battaramulla
Room for Rent in Battaramulla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 26
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent boys in battaramulla
Room for rent boys in battaramulla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 27
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent (Ladies) in Battaramulla
Room for rent (Ladies) in Battaramulla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 29
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent In Battaramullla
Annex For Rent In Battaramullla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 30
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms and Annex at Battaramulla
Rooms and Annex at Battaramulla

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,500 මසකට

දින 37
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room in Palawatta
Room in Palawatta

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 53
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for ladies - Pelawatta
Room for ladies - Pelawatta

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!