දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - සුවපහසු කාමරයක් කුලියට - බත්තරමුල්ල​
සුවපහසු කාමරයක් කුලියට - බත්තරමුල්ල​

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex In Battaramulla
Annex In Battaramulla

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 28,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Gents - Battaramulla
Room for Gents - Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Battaramulla
Room for rent - Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Thalangama, Koswatta
Annex for rent in Thalangama, Koswatta

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent - Battaramulla
Room for Rent - Battaramulla

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding for Boys in Thalangama
Boarding for Boys in Thalangama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,500 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - House for Rent In Battaramulla
House for Rent In Battaramulla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 35,000 මසකට

දින 11
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Palawatte
Annex for rent in Palawatte

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 40,000 මසකට

දින 15
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent - Battramulla Koswatta
Annex for Rent - Battramulla Koswatta

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 28,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for a Rent in Battramulla
Room for a Rent in Battramulla

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 19
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Battaramulla
Room for Rent in Battaramulla

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 29
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - rooms for borders ( Male) battaramulla
rooms for borders ( Male) battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 29
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent at Thalahena, Battaramulla
Room for Rent at Thalahena, Battaramulla

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,500 මසකට

දින 31
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Comfortable Residence in Koswatta
Comfortable Residence in Koswatta

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 31
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For rent - Thalawathugoda
Room For rent - Thalawathugoda

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,900 මසකට

දින 33
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - A room for ladies - Battaramulla
A room for ladies - Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 37
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Girls - Pelawatta
Rooms for Girls - Pelawatta

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 37
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Small Room Boarding Baththaramulla
Small Room Boarding Baththaramulla

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 38
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Furnished Room for Rent Battaramulla
Furnished Room for Rent Battaramulla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 39
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Battaramulla
Room for Rent in Battaramulla

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 22,000 මසකට

දින 40
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent - Malabe only boy
Rooms for rent - Malabe only boy

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 13,500 මසකට

දින 42
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Battaramulla
Room for rent in Battaramulla

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 42
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - 2Bedroom Boarding - Koswatta Battaramulla
2Bedroom Boarding - Koswatta Battaramulla

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 42
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Single Rooms for rent at Battaramulla.
Single Rooms for rent at Battaramulla.

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,500 මසකට

දින 46

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!