දැන්විම් 130 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Pelawatta Battaramulla
Land for sale in Pelawatta Battaramulla

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,700,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - 34 Perches Sale-Battaramulla
34 Perches Sale-Battaramulla

34.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,350,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Koswatta
Land for Sale in Koswatta

5.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 8,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Battaramulla
Land for sale in Battaramulla

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Koswatta-Sp41
Land for Sale in Koswatta-Sp41

16.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Koswatta
Land for Sale in Koswatta

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Battaramulla
Land for Sale Battaramulla

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Battaramulla (SP33)
Land for Sale in Battaramulla (SP33)

45.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,600,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Ideal Land for sale near Bandaragama
Ideal Land for sale near Bandaragama

102.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale In Battaramulla
Land for sale In Battaramulla

9.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Pelawatte - Battaramulla
Land for sale Pelawatte - Battaramulla

26.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,600,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Battaramulla
Land for Sale in Battaramulla

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,600,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sael in Pelawatta Battaramulla
Land for Sael in Pelawatta Battaramulla

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,575,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in pelawatta
Land for sale in pelawatta

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,800,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land in bathtaramulle
Land in bathtaramulle

7.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,850,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - KP property | Land at Battaramulla
KP property | Land at Battaramulla

16.75 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,850,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land/House in Jayanthipura, Battaramulla
Land/House in Jayanthipura, Battaramulla

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,800,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale plot 2 Battaramulla
Land for sale plot 2 Battaramulla

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,500,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - 28 Perches Bare Land in Battaramulla
28 Perches Bare Land in Battaramulla

28.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 25,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Battaramulla - Land for sale LL534
Battaramulla - Land for sale LL534

19.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,050,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Commercial land Battaramulla
Commercial land Battaramulla

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 8,000,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Baththaramulla land in Sale
Baththaramulla land in Sale

44.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,100,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Battaramulla
Land for sale in Battaramulla

24.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Battaramulla
Land for Sale in Battaramulla

45.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,600,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Battaramulla | Land for Sale L0571
Battaramulla | Land for Sale L0571

28.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - 47 P Land for Sale Battaramulla
47 P Land for Sale Battaramulla

47.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,300,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - 23.6 P LAND SALE AT PELAWATHA
23.6 P LAND SALE AT PELAWATHA

23.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,200,000 පර්ච් එකකට

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!