දැන්විම් 133 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Battaramulla
Land for sale in Battaramulla

16.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,350,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Pelawatte
Land for sale in Pelawatte

8.1 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,500,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Battaramulla
Land for Sale in Battaramulla

24.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,100,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Pelawatta Land for Sale | MCP P285
Pelawatta Land for Sale | MCP P285

24.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,100,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Thalahena
Land for sale in Thalahena

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 9,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Battaramulla
Land for sale in Battaramulla

21.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,700,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Battaramulla
Land for sale in Battaramulla

26.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 24 P LAND WITH HOUSE BATTARAMULLA
24 P LAND WITH HOUSE BATTARAMULLA

24.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,075,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Super land for sale Battaramulla
Super land for sale Battaramulla

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,500,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Battaramulla (84)
Land for Sale in Battaramulla (84)

42.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 8,500,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - 15 P Block Denzil Kobbekaduwa Mawatha Battaramulla
15 P Block Denzil Kobbekaduwa Mawatha Battaramulla

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 8,000,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Kp property | Land @ Battaramulla
Kp property | Land @ Battaramulla

16.75 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,850,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Kp property | Land @ Battaramulla
Kp property | Land @ Battaramulla

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,100,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Battaramulla
Land for Sale in Battaramulla

9.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,750,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Pelawatte
Land For Sale in Pelawatte

52.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 5,000,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Battaramulla
Land for sale in Battaramulla

11.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,400,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Battaramulla
Land for sale - Battaramulla

19.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,300,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - LAND WITH HOUSE IN BATTARAMULLA
LAND WITH HOUSE IN BATTARAMULLA

10.7 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 37,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Battaramulla
Land for sale in Battaramulla

21.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,500,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - 67 perch land for sale in Ambathale
67 perch land for sale in Ambathale

67.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 18,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Ruwanpura, Aggona
Land for sale in Ruwanpura, Aggona

20.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 24,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - 22 P GOOD BARE LAND SALE AT BATRAMULLA
22 P GOOD BARE LAND SALE AT BATRAMULLA

22.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,075,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - 18.25 P Land in Battaramulla
18.25 P Land in Battaramulla

18.25 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 15,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - LAND WITH OLD HOUSE-BATTARAMULLA
LAND WITH OLD HOUSE-BATTARAMULLA

9.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 24,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Battaramulla
Land for sale in Battaramulla

11.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,450,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Battaramulla
Land for sale - Battaramulla

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kosswatta
Land for sale in Kosswatta

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 12,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!