වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 51 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales representatives - Battaramulla
Sales representatives - Battaramulla

Minds Asia (Pro) Pvt Ltd

රු 30,000 - 50,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Pelawatta
Delivery Rider - Pelawatta

Jubilant FoodWorks Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Pelawatta
Delivery Rider - Pelawatta

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operators - Battaramulla
Data Entry Operators - Battaramulla

Master Hellie's Engineering Consultants (Pvt) Ltd

රු 25,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Executive - Battaramulla
Sales Executive - Battaramulla

E ZONE TECHNOLOGIES

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Web Developer - Battaramulla
Web Developer - Battaramulla

SENSE

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
රියදුරෙ - බත්තරමුල්ල

CBH Lands

රු 35,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Executive Officer - Battramulla

International Company

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Coordinator - Battaramulla
Coordinator - Battaramulla

Strong Arms Security Pvt LTD

රු 20,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Driver - Battaramulla
Driver - Battaramulla

Manufacturing and trading

රු 28,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
Trainee Graphic designer - Battaramulla

WEERA INDUSTRIES (PVT) LTD

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
Driver -Battaramulla

Residence

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - General Clerk - Battaramulla
General Clerk - Battaramulla

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
Marketing Executives - Battaramulla

guththila advertising

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
Business development Executives

guththila advertising

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
Teledrama production trainees

guththila advertising

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
Female management trainee - Battaramulla

guththila advertising

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
teledrama editor-Battaramulla

guththila advertising

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
Creative Designer - Battaramulla

guththila advertising

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
House Maid - Battaramulla

Rukshan Bulathge

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Product Developers - Battaramula
Product Developers - Battaramula

UL Holdings (Pvt) Ltd

රු 20,000 - 120,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
Consultant Manager - Battaramulla

AIA Insurance Lanka plc

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Showroom Manager - Battaramulla
Showroom Manager - Battaramulla

Toy Library Pvt Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Executive Trainee Programme
Executive Trainee Programme

Commercial Leasing & Finance PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Marketing Executives - Fixed Deposits
Marketing Executives - Fixed Deposits

Commercial Leasing & Finance PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!