වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 60 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Battaramulla
Delivery Rider - Battaramulla

Dailydeals.lk

රු 30,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Executive - Pelawatte
Sales Executive - Pelawatte

Softlogic Holdings PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - කොළඹ වරාය (පුද්)සාමාන්‍ය සේවක - බත්තරමුල්ල
කොළඹ වරාය (පුද්)සාමාන්‍ය සේවක - බත්තරමුල්ල

Sihashakthi pvt ltd

රු 48,000 - 55,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Showroom Coordinator - Battaramulla
Showroom Coordinator - Battaramulla

Toy Library Pvt Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Transmission Assistant - Battaramulla
Transmission Assistant - Battaramulla

Wide Angle Productions / Channel C

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Assistant Cameraman - Battaramulla
Assistant Cameraman - Battaramulla

Wide Angle Productions / Channel C

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
Post of Account Assistant - Battaramulla

Sethrough creation

රු 20,000 - 28,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Store Keeper - Battaramulla
Store Keeper - Battaramulla

Wickrama Holdings

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Manager - Battaramulla
Manager - Battaramulla

Branch Manager

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Executive - Battaramulla
Sales Executive - Battaramulla

SENSE

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accountant Clerk - Battaramulla
Accountant Clerk - Battaramulla

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
Business Development Officer - Battaramulla

New co on travel and tourism and apparal industry

රු 15,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Assistant - Battaramulla
Sales Assistant - Battaramulla

reechilli

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Computer Operator - Battaramulla
Computer Operator - Battaramulla

Ace Front Line Security Solutions (Pvt) Ltd

රු 35,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Automobile Technician - Battaramulla
Automobile Technician - Battaramulla

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Shift Managers - Pelawatta
Shift Managers - Pelawatta

Jubilant FoodWorks Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
Secretary - Battaramulla

guththila strategic solutions pvt ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
Video Vfx Post Production Artist - Battaramulla

Guththila productions

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
Trainee Designers - Batharamulla

guththila strategic solutions

රු 5,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
Trainee video editors - Batharamulla

guththila productions

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Driver - Battaramulla
Driver - Battaramulla

Manufacturing and Trading

රු 28,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
DRiver - Battaramulla

Neeliyas (Pvt) Ltd

රු 30,000 - 32,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Fashion Designer - Battaramulla
Fashion Designer - Battaramulla

Dress Diyana

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Juki Machine Operator -Bataramulla
Juki Machine Operator -Bataramulla

Ultra

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Cashier - Battaramulla
Cashier - Battaramulla

Ranbath Organic food and catering (pvt) ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
Wealth Planner (Male/Female)

AIA insurance lanka plc

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!