වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 66 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Air Conditioning Mechanic - Battaramulla

Golden Ref Engineers

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - වෙළඳ සහායිකා - බත්තරමුල්ල
වෙළඳ සහායිකා - බත්තරමුල්ල

Charming Silks

රු 20,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Sinhala Type Writer - Battaramulla

guththila advertising

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 2
Accounts Executive - Battaramulla

Polymer Color (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Driver - Battaramulla
Driver - Battaramulla

OMBC Solutions (Pvt.) Ltd.

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Electronic Technician - Battaramulla
Electronic Technician - Battaramulla

Eco Trans Lanka Holdings (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee Sales Assistant - Battaramulla
Trainee Sales Assistant - Battaramulla

Eco Trans Lanka Holdings (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Office Assistant - Battaramulla
Office Assistant - Battaramulla

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Kitchen Helper - Battaramulla
Kitchen Helper - Battaramulla

Jagro Private Limited

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Development Executive - Battaramulla
Development Executive - Battaramulla

Kingsway

රු 33,000 - 55,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Assistant - Battaramulla
Sales Assistant - Battaramulla

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Crew Member - Rajagiriya
Crew Member - Rajagiriya

Jubilant Foodworks (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Computer Technician - Battaramulla
Computer Technician - Battaramulla

Valkyrie Digital

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
Administration Executive - Battaramulla

CEYLON PHARMA SCIENCE (PVT)LTD

රු 20,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
Accounts Assistant - Battaramulla

Master Works (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - වෙළඳ සහායක - බත්තරමුල්ල
වෙළඳ සහායක - බත්තරමුල්ල

ODEL PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Manager - Battaramulla
Sales Manager - Battaramulla

Pearlkey Group (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Assistant - Battaramulla
Sales Assistant - Battaramulla

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Manager - Battaramulla
Manager - Battaramulla

INNOVAGE INTERNATIONAL

රු 25,000 - 65,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
Sales Representative - Battaramulla

Pramo Ceylon Exports

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
Customer Support Officer-Battaramulla

Polymer Color (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Junior Accounts Assistant - Battaramulla
Junior Accounts Assistant - Battaramulla

Cartec Trading (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Graphic Designer - Battaramulla
Graphic Designer - Battaramulla

Xpress Printshop

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
Marketing Manager - Battaramulla

The Chauffeur

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
Nurses - Battaramulla

Santa Dora Hospital

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sale Executive - Battramulla
Sale Executive - Battramulla

Dambulu Furniture Trading company (pvt) Ltd

රු 25,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!