දැන්විම් 50 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි නිවාස

නිවාස-අනුරාධපුර - House with 15.5 P land, Anuradhapura
House with 15.5 P land, Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 11,950,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale in Anuradhapura
House for sale in Anuradhapura

කාමර: 7, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 23,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale - Anuradhapura
House for sale - Anuradhapura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 11,000,000

දින 2
නිවාස-අනුරාධපුර - 2 Storied House for sale in Anuradhapura
2 Storied House for sale in Anuradhapura

කාමර: 5, නානකාමර: 5

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 25,000,000

දින 2
නිවාස-අනුරාධපුර - නිවස සහිත ඉඩමක් විකිනීමට තිබේ-අනුරාධපුර
නිවස සහිත ඉඩමක් විකිනීමට තිබේ-අනුරාධපුර

කාමර: 5, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 8,500,000

දින 4
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale kakirawa
House for sale kakirawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 4,500,000

දින 5
නිවාස-අනුරාධපුර - Luxury House In Anuradhapura
Luxury House In Anuradhapura

කාමර: 6, නානකාමර: 4

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 16,500,000

දින 5
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale - Anuradhapura
House for sale - Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 8,000,000

දින 6
නිවාස-අනුරාධපුර - නිවසක් සහිත ඉඩම විකිණීමට අනුරාධපුර
නිවසක් සහිත ඉඩම විකිණීමට අනුරාධපුර

කාමර: 3, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 3,500,000

දින 7
නිවාස-අනුරාධපුර - Luxury House for Sale - Anuradhapura
Luxury House for Sale - Anuradhapura

කාමර: 5, නානකාමර: 6

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 26,500,000

දින 7
නිවාස-අනුරාධපුර - House with Land for sale in kekirawa
House with Land for sale in kekirawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 7,500,000

දින 10
නිවාස-අනුරාධපුර - House with land in Anuradhapura
House with land in Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 8,600,000

දින 11
නිවාස-අනුරාධපුර - House With Land For Sale In Anuradhapura
House With Land For Sale In Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 4,600,000

දින 12
නිවාස-අනුරාධපුර - House For Sale in Anuradhapura
House For Sale in Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 9,500,000

දින 14
නිවාස-අනුරාධපුර - නවින නිවසක් විකිනීම සදහා - නොච්චියාගම
නවින නිවසක් විකිනීම සදහා - නොච්චියාගම

කාමර: 3, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 20,000,000

දින 15
නිවාස-අනුරාධපුර - Luxury house for sale Anuradhapura
Luxury house for sale Anuradhapura

කාමර: 9, නානකාමර: 7

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 35,000,000

දින 16
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale - Kakirawa.
House for sale - Kakirawa.

කාමර: 3, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 3,900,000

දින 16
නිවාස-අනුරාධපුර - වැව අසල නිවස - අනුරාධපුර
වැව අසල නිවස - අනුරාධපුර

කාමර: 2, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 9,000,000

දින 17
නිවාස-අනුරාධපුර - House for Sale in Anuradhapura
House for Sale in Anuradhapura

කාමර: 5, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 16,500,000

දින 25
නිවාස-අනුරාධපුර - House For Sale in Anuradapura
House For Sale in Anuradapura

කාමර: 5, නානකාමර: 4

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 30,000,000

දින 25
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale - Anuradhapura
House for sale - Anuradhapura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 1,200,000

දින 25
නිවාස-අනුරාධපුර - House with 15.5 P land, Anuradhapura
House with 15.5 P land, Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 2

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 11,950,000

දින 27
නිවාස-අනුරාධපුර - SUPER LUXURY HOUSE SALE IN Anuradhapura
SUPER LUXURY HOUSE SALE IN Anuradhapura

කාමර: 7, නානකාමර: 7

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 55,000,000

දින 27
නිවාස-අනුරාධපුර - House for sale-Nochiyagama
House for sale-Nochiyagama

කාමර: 4, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 6,500,000

දින 28
නිවාස-අනුරාධපුර - House For Sale in Anuradhapura
House For Sale in Anuradhapura

කාමර: 4, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 3,500,000

දින 29
නිවාස-අනුරාධපුර - House For Sale in Thambuttegama
House For Sale in Thambuttegama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 4,500,000

දින 30
නිවාස-අනුරාධපුර - House For Sale Tambuttegama
House For Sale Tambuttegama

කාමර: 4, නානකාමර: 1

අනුරාධපුර, නිවාස

රු 4,500,000

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!