දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Tafe tractor
Tafe tractor

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,450,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Tafe tractor
Tafe tractor

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,080,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Komatsu PC 60-3
Komatsu PC 60-3

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,200,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - ISEKI
ISEKI

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 175,000

දින 10
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Kubota,- Yanmar
Kubota,- Yanmar

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 175,000

දින 10
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Tafe Tractor
Tafe Tractor

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,455,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Mahindra Tractor
Mahindra Tractor

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,075,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Mahindra tractor
Mahindra tractor

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 725,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - New Holland Tractor
New Holland Tractor

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,190,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Mahindra tractor
Mahindra tractor

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 825,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Yanmar Mini Bulldozer
Yanmar Mini Bulldozer

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 395,000

දින 16
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Catapila D4 D
Catapila D4 D

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,350,000

දින 18
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Jcb Project 8
Jcb Project 8

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,200,000

දින 21
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - CAT 200B Excavator
CAT 200B Excavator

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,600,000

දින 25
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Harvester 2016
Harvester 2016

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 675,000

දින 26
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Kobelco SK120
Kobelco SK120

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,500,000

දින 27
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Tafe di45
Tafe di45

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,500,000

දින 30
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - TAFE 2012
TAFE 2012

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,100,000

දින 31
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Komatshu D2 Dozer
Komatshu D2 Dozer

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 700,000

දින 32
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Mitsubishi Motor Grader 330
Mitsubishi Motor Grader 330

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,000,000

දින 33
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Tafe Tractor 45D
Tafe Tractor 45D

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,990,000

දින 34
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Komatsu - 2
Komatsu - 2

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,500,000

දින 36
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Kubota DC 68
Kubota DC 68

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,500,000

දින 39
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - KOMATSU 120-2
KOMATSU 120-2

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,000,000

දින 41
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Kubota 4WD Tractors
Kubota 4WD Tractors

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,750,000

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!