වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - PC210 Komatsu
PC210 Komatsu

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,075,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Yanmar Mini Bulldozer
Yanmar Mini Bulldozer

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 490,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - 595DI ට්‍රැක්ටර්
595DI ට්‍රැක්ටර්

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,450,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Kubota L 4508
Kubota L 4508

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 850,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Catapilar 312 BL
Catapilar 312 BL

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,900,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Hand Tractor rv 125-2
Hand Tractor rv 125-2

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 275,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Excavator
Excavator

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,350,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Kuboota 033
Kuboota 033

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,600,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Komatshu 120/3
Komatshu 120/3

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,200,000

දින 20
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Jcb 3cx 2000
Jcb 3cx 2000

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,300,000

දින 20
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Kubota 68G
Kubota 68G

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,200,000

දින 24
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - IMT 533 TRACTOR
IMT 533 TRACTOR

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 350,000

දින 24
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Komatsu PC120-2 Excavator
Komatsu PC120-2 Excavator

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,500,000

දින 25
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Komatsu PC20
Komatsu PC20

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 725,000

දින 26
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Massey Ferguson tractor
Massey Ferguson tractor

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 550,000

දින 29
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Kubota KH90
Kubota KH90

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 700,000

දින 29
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Kobelco 200. mark 5
Kobelco 200. mark 5

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,750,000

දින 33
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Komatsu Excavator
Komatsu Excavator

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 9,000,000

දින 41
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Komatsu pc200 dash 3
Komatsu pc200 dash 3

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,750,000

දින 44
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - JCB 3cx Project 8
JCB 3cx Project 8

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 875,000

දින 44
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Kubota L 4508
Kubota L 4508

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,800,000

දින 47
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - JCB 3cx backhoe loader
JCB 3cx backhoe loader

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,650,000

දින 47
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - JCB 3CX
JCB 3CX

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,550,000

දින 48
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Komatshu excavator 100-2
Komatshu excavator 100-2

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,200,000

දින 49
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Hand tractor RV 125-2
Hand tractor RV 125-2

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 175,000

දින 49

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!