වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - JCB Backo loder
JCB Backo loder

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,650,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Mahendra Tractor
Mahendra Tractor

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 775,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Mahindra Tractor
Mahindra Tractor

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 875,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Mahindra Tractor
Mahindra Tractor

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,075,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - New Holland Tractor
New Holland Tractor

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,190,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - JCB 3CX
JCB 3CX

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,650,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Tafe 2008
Tafe 2008

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,210,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Massey Ferguson Mf1540
Massey Ferguson Mf1540

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,250,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Jcb ba
Jcb ba

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,300,000

දින 16
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Komatsu 30-6
Komatsu 30-6

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,500,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - JCB Backo
JCB Backo

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,900,000

දින 23
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Japan imported Ex30 Hitachi
Japan imported Ex30 Hitachi

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,150,000

දින 29
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Mahendra DI575
Mahendra DI575

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 975,000

දින 30
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Kobelco mark5 200
Kobelco mark5 200

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,500,000

දින 31
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - JCB 3CX
JCB 3CX

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,000,000

දින 32
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - L4508
L4508

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,900,000

දින 33
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Komatshu lodaer WA100
Komatshu lodaer WA100

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,700,000

දින 35
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Tractor
Tractor

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 950,000

දින 39
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - JONE DEERE 5047D
JONE DEERE 5047D

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,050,000

දින 41
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - JCB (1999)
JCB (1999)

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,200,000

දින 44
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Kobelco excavotor
Kobelco excavotor

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,000,000

දින 45
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - TAFE 45DI RC-5373 tractor
TAFE 45DI RC-5373 tractor

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,525,000

දින 52
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-අනුරාධපුර - Tafe tractor
Tafe tractor

අනුරාධපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,200,000

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!