දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Kubota 68 G
Kubota 68 G

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,595,000

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - කෝලිකුට්ටු පැල
කෝලිකුට්ටු පැල

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 65

දින 2
ආහාර-අනුරාධපුර - Bada Irigu
Bada Irigu

අනුරාධපුර, ආහාර

රු 13

දින 3
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Browns Crop Master Harvester
Browns Crop Master Harvester

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,100,000

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - කාබනික දෙළුම් වගා ව්‍යාපෘතිය ( ග්‍රීන් ඇග්‍රෝ ෆාම් )
කාබනික දෙළුම් වගා ව්‍යාපෘතිය ( ග්‍රීන් ඇග්‍රෝ ෆාම් )

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 180

දින 7
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Kubota Harvester (Digital meter)
Kubota Harvester (Digital meter)

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,500,000

දින 9
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Class Crop Tiger 30
Class Crop Tiger 30

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,000,000

දින 9
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Yanmar Aw82gv
Yanmar Aw82gv

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,100,000

දින 9
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Brauns Crop Master
Brauns Crop Master

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,500,000

දින 10
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Crop tiger (class)
Crop tiger (class)

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,800,000

දින 11
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Tafe Factor 45 Di
Tafe Factor 45 Di

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 875,000

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - nadu wee paddy
nadu wee paddy

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,400

දින 15
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - New Lion RK125 Tractor
New Lion RK125 Tractor

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 225,000

දින 21
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Mobta awstar
Mobta awstar

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 500,000

දින 21
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - Bulath Pala
Bulath Pala

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 23
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - Murunga plant
Murunga plant

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 24
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - Thumba Karavila plants
Thumba Karavila plants

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 75

දින 26
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Harvester
Harvester

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 450,000

දින 27
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Kubota DC68G
Kubota DC68G

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,000,000

දින 29
ආහාර-අනුරාධපුර - ගස්ලබු
ගස්ලබු

අනුරාධපුර, ආහාර

රු 40

දින 29
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - Maniyok Kasava
Maniyok Kasava

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 45

දින 34
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - Visithuru mal pala
Visithuru mal pala

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 37
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-අනුරාධපුර - Visithuru mal warga
Visithuru mal warga

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 37
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-අනුරාධපුර - Crop Master Haverster Machine
Crop Master Haverster Machine

අනුරාධපුර, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,200,000

දින 38
අඹ ඛීජ

අනුරාධපුර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

දින 39

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!