දැන්වීමේ ස්වභාවය
දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි