දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Distrib Center/Warehouse Anuradhapura
Distrib Center/Warehouse Anuradhapura

7,500 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 16,500,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Shop for sale in Thambuttegama.
Shop for sale in Thambuttegama.

300 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 5,800,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Hotel for sale in Anuradhapura
Hotel for sale in Anuradhapura

10,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 49,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Hotel for sale - Anuradhapura
Hotel for sale - Anuradhapura

7,500 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Commercial Building in Anuradhapura City
Commercial Building in Anuradhapura City

3,520 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 36,000,000

දින 12
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Comercal porperty Anuradhapura
Comercal porperty Anuradhapura

5,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 26,000,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Hotel for Sale in Anuradhapura
Hotel for Sale in Anuradhapura

5,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 24,500,000

දින 24
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Property for Sale in Eppawala
Property for Sale in Eppawala

2,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 32
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Luxury Tourist Lodge - Anuradhapura
Luxury Tourist Lodge - Anuradhapura

3,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 26,500,000

දින 34
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Property for Sale in Anuradhapura
Property for Sale in Anuradhapura

4,500 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 29,500,000

දින 39
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Building for sale -kebithigolewa
Building for sale -kebithigolewa

3,800 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 29,500,000

දින 49
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Commercial building-Anuradhapura
Commercial building-Anuradhapura

3,200 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 38,000,000

දින 53
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Hotel for Sale in Anuradhapura
Hotel for Sale in Anuradhapura

2,800 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 45,000,000

දින 54
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Hotel Property For Sale - Anuradhapura
Hotel Property For Sale - Anuradhapura

10,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 90,000,000

දින 55
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Guest House sale - Anuradhapura
Guest House sale - Anuradhapura

8,984 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 85,000,000

දින 57
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Luxury Hotel For Sale in Anuradhapura
Luxury Hotel For Sale in Anuradhapura

25,000 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 390,000,000

දින 57
ව්‍යාපාරික දේපළ-අනුරාධපුර - Resort For Sale - Anuradhapura
Resort For Sale - Anuradhapura

14,157 වර්ග අඩි

අනුරාධපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 100,000,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!