යටදොළ බස් මාර්ගයෙන් ඉඩමක් විකිණීමට.

පළ කරන ලදි 01 අගෝ 11:36 පව, කළුතර, කළුතර

රු 1,250,000 සම්පුර්ණ මිල
ලිපිනය:
Kalutara, Payagala
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.0 පර්චස්
විස්තරය
Golden Real Estates
සාමාජිකයා
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Golden Real Estate අමතන්න
0705001618
0703711704
0705001617
0705001620