යොගට් නිශ්පාදන කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක/ සේවිකා

යොගට් නිශ්පාදන කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක/ සේවිකා

පළ කරන ලදි 30 නොවැ 10:18 පෙරවරු, කළුතර නගරය, කළුතර
අයදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය පසුවී ඇත
සේවා යෝජකයා:
pj lanka southern 2
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 35,000 - 50,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
සේවා යෝජකයාගේ වෙබ් අඩවිය:
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය:
2021-12-30
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
PJ Lanka Jobs Company
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ජූනි 2020
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න