VGA CABLE 1.5M 3M 5M 10M 15M 20M 25M 30M

SN ELECTRICALS සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට31 අගෝ 4:40 පවබත්තරමුල්ල, කොළඹ

රු 250

මිල ගිවිස ගත හැක


VGA CABLE 1.5M 3M 5M 10M 15M 20M 25M 30M - FULL COPPER & SUPER VIDEO QUALITY.

HIGH VIDEO QUALITY VGA Cables :-

1.) Clours - Blue / Brown / Black / White Colours are available.
2.) Lengths - 1.5m / 3m / 5m / 10m / 15m / 20m / 25m / 30m / 50m / 100m are available.

DETAILS :-

1.) High-resolution VGA cables for performance at full video resolution
A range of cable lengths, from 1ft to 100ft
2.) Plenum-rated VGA cables that comply with requirements for US and Canada fire safety codes
3.) A selection of VGA cables that can also carry analog audio
Extension cables to increase the effective lengths of available cables

HOME DELIVARY SERVICE.


අන්දම:
අලුත්
භාණ්ඩ වර්ගය:
වෙනත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0786654249
 • 0776997178

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
SN ELECTRICALS

Electronics For You!


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

SN ELECTRICALS වෙතින් තවත් දැන්වීම්