වෙළද සේවිකාවන්

පළ කරන ලදි 19 නොවැ 1:23 පව, කොළඹ 3, කොළඹ
සේවා යෝජකයා:
TRI STAR
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 30,000 - 35,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
1
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
පළකර ඇත්තේ
Afra