වෙළද ප්‍රවර්ධන නිලධාරී - අම්බලන්ගොඩ

වෙළද ප්‍රවර්ධන නිලධාරී - අම්බලන්ගොඩ

පළ කරන ලදි 22 සැප් 12:58 පව, අම්බලන්ගොඩ, ගාල්ල
අයදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය පසුවී ඇත
සේවා යෝජකයා:
SIYALAKA (PVT) LTD
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 50,000 - 60,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
උසස් පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය:
2021-09-30
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Siyalaka Careers
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ජනවාරි 2021
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න