වේයන්ගොඩ අදිවේගී පිවිසුම අසල

පළ කරන ලදි 25 ඔක් 6:21 පෙරවරු, සීදුව, ගම්පහ
රු 450,000 පර්ච් එකකට
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
වේයන්ගොඩ පාර- කලගෙඩිහේන
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික, වෙනත්
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
12.5 පර්චස්
විස්තරය
Guardian Lands Pvt Ltd
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් අගෝස්තු 2020
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Guardian Lands Pvt Ltd අමතන්න
0706525298