වායු සමීකරණ කාර්මික/සහයක

පළ කරන ලදි 13 පෙබ 1:39 පව, වත්තල, ගම්පහ
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය: 12 මාර්තු 2021
සේවා යෝජකයා:
යෙලෝමා එයාකන්ඩිෂනින්.
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
2
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය:
2021-03-12
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
පළකර ඇත්තේ
Singer Service Center