උකස් මධ්‍යස්ථාන ලිපිකරු - කළුතර

උකස් මධ්‍යස්ථාන ලිපිකරු - කළුතර

පළ කරන ලදි 29 නොවැ 11:54 පෙරවරු, කළුතර නගරය, කළුතර
සේවා යෝජකයා:
DES Financial Institute
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 28,500 - 35,500
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Recruitment Company
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් මැයි 2021
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න