Type Setter - All Island

Type Setter - All Island

පළ කරන ලදි 23 ජුලි 8:25 පෙරවරු, කෝට්ටේ, කොළඹ
සේවා යෝජකයා:
IT COMPUTER SOLUTIONS PVT
රැකියා වර්ගය:
නිවසේ සිට
මසකට වැටුප:
රු 32,500 - 72,500
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
කුසලතා සහිත ආධුනික
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
DB Holdings Recruiters
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ජුලි 2020
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න