Trainee Civil Engineer

Trainee Civil Engineer

පළ කරන ලදි 15 සැප් 6:04 පව, නුගේගොඩ, කොළඹ
අයදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය පසුවී ඇත
සේවා යෝජකයා:
PREMIUM CONSTRUCTION & INTERIORS (PVT)LTD
කාර්යභාරය:
රැකියා වර්ගය:
සීමාවාසික
මසකට වැටුප:
රු 25,000 - 30,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
ඩිප්ලෝමා
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය:
2021-09-28
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
පළකර ඇත්තේ
seeras banu