තලවතුගොඩින් පර්.44 ඉඩමක් විකිණීමට

පළ කරන ලදි 24 ජනවාරි 2:53 පව, තලවතුගොඩ, කොළඹ
රු 1,800,000 පර්ච් එකකට
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
Thalawathugoda
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
44.0 පර්චස්
විස්තරය
S.M.Properties
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ජනවාරි 2019
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
S.M.PROPERTIES අමතන්න
0777658763
0702342445