තලවතුගොඩ දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල විකිණීමට

පළ කරන ලදි 24 ජනවාරි 2:53 පව, තලවතුගොඩ, කොළඹ
රූ 22,000,000
සංශෝදිත මිල
දේපළ වර්ගය:
ලිපිනයන්:
Thalawathugoda,Hokandara ,Samagi Mawatha
ප්‍රමාණය:
1,100 වර්ග අඩි
විස්තරය
S.M.Properties
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ජනවාරි 2019
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
S.M.PROPERTIES අමතන්න
0777658763
0702342445