තලවතුගොඩ දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල කුලියට

පළ කරන ලදි 23 නොවැ 3:25 පව, තලවතුගොඩ, කොළඹ
රු 45,000 මසකට
සංශෝදිත මිල
දේපළ වර්ගය:
ලිපිනය:
Thalawathugoda
ප්‍රමාණය:
1,400 වර්ග අඩි
විස්තරය
S.M.Properties
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ජනවාරි 2019
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
S.M.PROPERTIES අමතන්න
0777658763
0702342445