තෙමහල් නිවසක් විකිණීමට - පිළියන්දල

පළ කරන ලදි 15 සැප් 10:43 පව, පිළියන්දල, කොළඹ
රු 38,000,000
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
Maharagam rd
කාමර:
4
නානකාමර:
4
ප්‍රමාණය:
4,000.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.0 පර්චස්
විස්තරය
STAA Property
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ජුලි 2016
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
STANLY අමතන්න
0773373177