Tele Sales Executive

Tele Sales Executive

පළ කරන ලදි 19 අප්‍රේල් 2:07 පව, කොළඹ 4, කොළඹ
අයදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය පසුවී ඇත
සේවා යෝජකයා:
Advanza BPO
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 20,000 - 35,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
1
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය:
2021-04-19
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න