සුවිශේෂී අඩුම වාරික සැලසුමකට - NISSAN CARAVAN E25 2010 සඳහා 80% LEASING

පළ කරන ලදි 12 නොවැ 1:28 පව, කුලියාපිටිය, කුරුණෑගල
රු 999
සේවා වර්ගය:
විස්තරය
Nation Loan
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් අගෝස්තු 2017
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Tharanga Edirisooriya අමතන්න
0773903525