සුපරීක්ෂක - අනුරාධපුර

Optimo International සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත
දින 33

රැකියා ස්ථානය
අනුරාධපුර
සමාගම/සේවායෝජකයා
optimo international
රැකියාවේ ස්වභාවය
පූර්ණකාලීන
ක්ෂේත්‍රය
වෙනත්
ව්යාපාර කාර්යය
කළමනාකරණය
අධ්‍යාපනය ලැබූ ක්ෂේත්‍රය
වෙනත්
මාසික වැටුප
රු 35,000 - 75,000
ඇබෑර්තු සංඛ්‍යාව
25
උපරිම වයස් සීමාව
28
ස්ත්‍රීපුරුෂ භාවය
දෙපාර්ශ්වයම
අවශ්ය අත්දැකීම් (වසර)
0

තනතුර පිළිබඳව

ඔබත් o/l,a/l කල අයෙක්ද........?😊😊😊

රැකියාවක් සොයන්නෙක්ද........?🤔🤔🤔

එසේනම් ........

මෙන්න ඔබට .....🤗🤗🤗🤗🤗

ඔබ සතු හැකියාවට අපෙන් රැකියාවක්..👩‍💻👩‍💻👩‍💻

" Optimo international "අයතනයේ දිවයින පුරා ඇති නවතම ශාඛාවනහි 2019 වසර සදහා ඇති සුපරීක්ෂක පුරප්පාඩු සදහා දැන් බදවා ගැනීම් සිදු කෙරේ .....

වයස අවුරුදු 18 - 28 ත් (ගැහැණු / පිරිමි ) ඕනෑම අයෙකුට අයදුම් කල හැක.👬👭👬👭👬👭
පුහුණු කාලය තුලදී 18,000 - 25,000 ත් දීමනාවක් ,පුහුණුවෙන් පසු 35,000 - -75,000 ත් අතර ස්ථිර වැටුපක්........

🍀ETF / EPF
🍀විදේස් සංචාර ✈️✈️✈️☃️☃️☃️🚘🚘🚘
🍀කෙටි කාලීන උසස් වීම්👖👖👠👠👕👕👜👜 සමඟ

ජීවිතය ජය ගන්න ඔබත් එක්වන්න අප සමඟ
දැනුම අමතන්න


Optimo International වෙතින් තවත් දැන්වීම්