සම්මුක පරීක්ෂණ නිලධාරීන් - කුරුණෑගල

Top Career (pvt) ltd සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත
දින 3

රැකියා ස්ථානය
කුරුණෑගල
සමාගම/සේවායෝජකයා
company
රැකියාවේ ස්වභාවය
පූර්ණකාලීන
අවම සුදුසුකම්
සාමාන්‍ය පෙළ
ක්ෂේත්‍රය
වෙනත්
ව්යාපාර කාර්යය
වෙනත්
තනතුර/තනතුරු නාමය
සම්මුක පරීක්ෂණ නිලධාරීන්
අධ්‍යාපනය ලැබූ ක්ෂේත්‍රය
වෙනත්
මාසික වැටුප
රු 40,000 - 45,000
උපරිම වයස් සීමාව
30
ස්ත්‍රීපුරුෂ භාවය
දෙපාර්ශ්වයම
අවශ්ය අත්දැකීම් (වසර)
0

තනතුර පිළිබඳව

කුරුණෑගල අප සමාගම සඳහා සම්මුක පරීක්ෂණ නිලධාරීන් සහ නිලධාරිනියන් කඩිනමින් අවශ්‍යයි
40000/= වැඩි ඉහල වැටුප්
කුරුණෑගල අවටින් විශේෂයි
වයස අවු;18-30 අතර
අවිවාහක
ඉරිදා සහ පෝය නිවාඩු
ETF/EPF සහිතයි


Top Career (pvt) ltd වෙතින් තවත් දැන්වීම්