ශාඛා ප්‍රධානී - දිවයින පුරා

ශාඛා ප්‍රධානී - දිවයින පුරා

පළ කරන ලදි 30 සැප් 9:20 පව, කොළඹ 2, කොළඹ
සේවා යෝජකයා:
Domestic Express (Pvt) Ltd
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
උසස් පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Domestic Express Careers
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ජනවාරි 2020
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න