ශාඛා කළමණාකරු - අහංගම

Royal Dairy Lanka තහවුරු කළ විසින් පළකර ඇත
දින 43
වෙනත් රැකියාවකට අයදුම් කරන්න.

රැකියා ස්ථානය
ගාල්ල
සමාගම/සේවායෝජකයා
Royal Dairy Lanka (Pvt) Ltd
රැකියාවේ ස්වභාවය
පූර්ණකාලීන
ක්ෂේත්‍රය
කෘෂිකර්ම හා ආහාර සැකසුම්
ව්යාපාර කාර්යය
කළමනාකරණය
තනතුර/තනතුරු නාමය
Branch Manager
අවශ්ය අත්දැකීම් (වසර)
0

තනතුර පිළිබඳව

රෝයල් ඩෙයරි ලංකා පෞද්ගලික සමාගමේ අහංගම ශාඛාවට කළමණාකරුවෙකු අවශ්‍යයි.

වැටුප සාකච්ඡා කර ගත හැක.

විශ්‍රාමික ආරක්‍ෂක අංශ සාමාජිකයන් සඳහා විශේෂයි.

වෙනත් රැකියාවකට අයදුම් කරන්න.

සමාන දැන්විම්