Senior Executive - Jobs

Senior Executive - Jobs

පළ කරන ලදි 03 මැයි 11:04 පෙරවරු, කොළඹ 2, කොළඹ
සේවා යෝජකයා:
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
ඩිප්ලෝමා
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
3
සේවා යෝජකයාගේ වෙබ් අඩවිය:
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
ikman Careers
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් අප්රේල් 2021
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න