Sales Executive (Female)

Sales Executive (Female)

පළ කරන ලදි 25 අප්‍රේල් 4:24 පෙරවරු, මහරගම, කොළඹ
සේවා යෝජකයා:
Hasaki Maharagama
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
කුසලතා සහිත ආධුනික
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
සේවා යෝජකයාගේ වෙබ් අඩවිය:
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න