Sales Executive - Colombo

Sales Executive - Colombo

පළ කරන ලදි 06 ඔක් 5:27 පව, කොළඹ 3, කොළඹ
අයදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය පසුවී ඇත
සේවා යෝජකයා:
Royal Lanka Agencies (Pvt) Ltd
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
1
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය:
2021-11-25
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
පළකර ඇත්තේ
FMJ Holdings