Sale Assistant ( Female )

Sale Assistant ( Female )

පළ කරන ලදි 21 සැප් 4:50 පව, බණ්ඩාරගම, කළුතර
සේවා යෝජකයා:
Bandaragama Jobs
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Sell Fast | Adz King දැන්වීම් ආයතනය
සිට සාමාජිකයෙක් අප්රේල් 2016
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න