සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - ගම්පහ

DL Asian (Pvt) Ltd සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත
දින 2

රැකියා ස්ථානය
ගම්පහ
සමාගම/සේවායෝජකයා
Daylight (pvt) ltd
රැකියාවේ ස්වභාවය
පූර්ණකාලීන
අවම සුදුසුකම්
සාමාන්‍ය පෙළ
ක්ෂේත්‍රය
කාර්ය සම්පාදන හා ප්‍රවාහන
ව්යාපාර කාර්යය
වෙනත්
තනතුර/තනතුරු නාමය
සැහැල්ලු වාහන රියදුරන්
අධ්‍යාපනය ලැබූ ක්ෂේත්‍රය
වෙනත්
මාසික වැටුප
රු 35,000 - 55,000
ඇබෑර්තු සංඛ්‍යාව
7
ස්ත්‍රීපුරුෂ භාවය
පුරුෂ
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය
2019-01-08
කුසලතා
0
අවශ්ය අත්දැකීම් (වසර)
0

තනතුර පිළිබඳව

සැහැල්ලු වාහන රියදුරන්
වාහන රියදුරන් අවශ්‍ය කර තිබේ.
⇻කෑම නවාතැන් පහසුකම් සපයනු ලැබේ
⇻වැටුප 35000-55000 දක්වා
⇻අමතර දීමනා රැසක්
⇻නිවාඩු හිමිකම්
⇻etf /epf
⇻වයස 20-45 අතර
⇻පැමිණීමේ දීමනා
⇻දිරි දීමනා


DL Asian (Pvt) Ltd වෙතින් තවත් දැන්වීම්