සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් අවශ්‍ය - කුරුණෑගල

DL Asian (Pvt) Ltd සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත
දින 10

රැකියා ස්ථානය
කුරුණෑගල
සමාගම/සේවායෝජකයා
daylight (pvt) ltd
රැකියාවේ ස්වභාවය
පූර්ණකාලීන
අවම සුදුසුකම්
සාමාන්‍ය පෙළ
ක්ෂේත්‍රය
කාර්ය සම්පාදන හා ප්‍රවාහන
ව්යාපාර කාර්යය
වෙනත්
තනතුර/තනතුරු නාමය
සැහැල්ලු වාහන රියදුරන්
අධ්‍යාපනය ලැබූ ක්ෂේත්‍රය
වෙනත්
මාසික වැටුප
රු 25,000 - 35,000
ඇබෑර්තු සංඛ්‍යාව
10
ස්ත්‍රීපුරුෂ භාවය
පුරුෂ
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය
2019-01-08
කුසලතා
0
අවශ්ය අත්දැකීම් (වසර)
0

තනතුර පිළිබඳව

←අප ආයතනය සදහා සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් අවශ්‍ය .
↭වයස 20-55 අතර .
↭අවශ්‍ය නම් කෑම නවාතැන් පහසුකම් ඇත .
↭වැටුප 25000-35000.
↭විශේෂ දිරි දීමනා ඇත.
↭බර වාහන රියදුරු බල පත්‍රය විශේෂ සුදුසුකමක් ලෙස සැලකේ .


DL Asian (Pvt) Ltd වෙතින් තවත් දැන්වීම්