සැහැල්ලු රියදුරුන් - දෙහිවල

Day Light Deshiya Rakiya සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත
දින 25

රැකියා ස්ථානය
කොළඹ
සමාගම/සේවායෝජකයා
tours company
රැකියාවේ ස්වභාවය
පූර්ණකාලීන
අවම සුදුසුකම්
සාමාන්‍ය පෙළ
ක්ෂේත්‍රය
කාර්ය සම්පාදන හා ප්‍රවාහන
ව්යාපාර කාර්යය
වෙනත්
තනතුර/තනතුරු නාමය
සැහැල්ලු රියදුරුන්
අධ්‍යාපනය ලැබූ ක්ෂේත්‍රය
වෙනත්
මාසික වැටුප
රු 30,000 - 40,000
ඇබෑර්තු සංඛ්‍යාව
6
උපරිම වයස් සීමාව
45
ස්ත්‍රීපුරුෂ භාවය
පුරුෂ
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය
2019-04-22
අවශ්ය අත්දැකීම් (වසර)
0

තනතුර පිළිබඳව

අපගේ සන්චාරකින් රැගෙන යන ආයතනයට සැහැල්ලු වාහන රියදුරුන් අවශයි
➽වැටුප 35000 වැඩි
➽කෑම නවාතැන් පහසුකම් ලබා දේ
➽නිවාඩු හිමිකම්
➽පැමිණීමේ දීමනා
➽සාමාන්‍ය ENGLISH දැනුම