ප්‍රදර්ශනාගාර අලෙවි විධායකවරියන් - පන්නල

ප්‍රදර්ශනාගාර අලෙවි විධායකවරියන් - පන්නල

පළ කරන ලදි 16 ඔක් 7:07 පව, කුරුණෑගල නගරය, කුරුණෑගල
අයදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය පසුවී ඇත
සේවා යෝජකයා:
cityro
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 25,000 - 45,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
1
සේවා යෝජකයාගේ වෙබ් අඩවිය:
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය:
2021-11-30
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
පළකර ඇත්තේ
Cityro