පොල්ගහවෙල නිවසක් විකිනීමට

පළ කරන ලදි 07 මාර්තු 2:54 පව, පොල්ගහවෙල, කුරුණෑගල
රු 5,000,000
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
ඇහැලගහහේන,ගල්බඩගම,පොල්ගහවෙල
කාමර:
3
නානකාමර:
1
ප්‍රමාණය:
400.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
20.0 පර්චස්
විස්තරය
විකිණිමට
Prabhath Kumara
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Prabhath Kumara අමතන්න
0774017340