පොල් විකිණීමට

W.A.K.P Somadasa විසින් විකිණිමට14 සැප් 6:10 පවරුවන්වැල්ල, කෑගල්ල

රු 40

ගිවිස ගත හැකි මිල


පොල් විකිණීමට ගෙඩියක් රැ 40 .00 යි.
පොල් ලෙලි ලෙල්ලක් රැ 2.50 බැගින්
පොල් කටු ගෙඩියක් 2.50. බැගින් විකිණීමට තිබේ ..


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
  • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
  • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

  • අසාමාන්‍ය මිල
    -අමතර ගෙවීම
    අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
    -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න