පොල් අක්කර 3 විකිනීමට ඇත කුරුණෑගල

පළ කරන ලදි 26 පෙබ 9:54 පෙරවරු, කුරුණෑගල, කුරුණෑගල
රු 60,000 පර්ච් එකකට
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
වෑදන්ඩ, දෙමටලුව, කුරුණෑගල
ඉඩම් වර්ගය:
කෘෂිකර්මය
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
3.0 අක්කර
විස්තරය
විකිණිමට
Kehan Chandresekara
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Kehan Chandresekara අමතන්න
0711589241