පිළිමතලාව කොළඹ පාරේ ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ලක් කුළියට

පළ කරන ලදි 18 සැප් 3:25 පව, පිළිමතලාව, නුවර
රු 38,000 මසකට
සංශෝදිත මිල
දේපළ වර්ගය:
ලිපිනය:
618,colombo Road,nanu Oya,pilimathalawa
ප්‍රමාණය:
500 වර්ග අඩි
විස්තරය
කුලියට
Priyantha
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Priyantha අමතන්න
0714116664