පදිංචියට අගනා ඉඩමක් කුරුණෑගලින්

පළ කරන ලදි 23 ජුනි 8:47 පෙරවරු, කුරුණෑගල, කුරුණෑගල
රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල
සංශෝදිත මිල
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
19.2 පර්චස්
විස්තරය
Sell Fast | Sampath Advertising
සිට සාමාජිකයෙක් ජූනි 2021
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Sampath Advertising අමතන්න
0714466194