පැරණි ගොඩනැගිලි කඩා මිලට ගනු ඇත

Susil Kumara විසින් අවශ්‍යව ඇත15 ජනවාරි 10:01 පවමීගමුව, ගම්පහ


පැරණි ගොඩනැගිලි සහ පැරණි ලී ම්ලට ගනු ඇත


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0786459456

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

සමාන දැන්විම්