පාරිභෝගික සේවා සහයක - කොහුවල

පාරිභෝගික සේවා සහයක - කොහුවල

පළ කරන ලදි 25 මැයි 9:42 පෙරවරු, කොහුවල, කොළඹ
සේවා යෝජකයා:
Richard Pieris Distributors Ltd
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Arpico Careers
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ඔක්තෝම්බර් 2017
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න