ණය එකතු කිරීමේ නිලධාරීන් - මාතර

ණය එකතු කිරීමේ නිලධාරීන් - මාතර

පළ කරන ලදි 25 නොවැ 2:01 පව, මාතර නගරය, මාතර
සේවා යෝජකයා:
shakthi career 2
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 38,000 - 40,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
කුසලතා සහිත ආධුනික
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Shakthi Careers
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ඔක්තෝම්බර් 2021
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න