නළ ලිං ඉදිකිරීම

පළ කරන ලදි 03 අප්‍රේල් 5:17 පව, නිට්ටඹුව, ගම්පහ
20නැරඹූ වාර ගණන
ගිවිසගත හැකි
සංශෝදිත මිල
සේවා වර්ගය:
විස්තරය
NAWANJANA NALA LIN (TUBE WELLS) ගම්පහ
NAWANJANA NALA LIN (TUBE WELLS)
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් සැප්තැම්බර් 2016
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි
  • Online වංචාකරුවන්ගෙන් පරිස්සම් වන්න !! ඔබේ Credit / Debit කාඩ් විස්තර සහ OTP පණිවිඩ යනාදිය කිසිඳු 3 වන පාර්ශවයක් සමඟ බෙදා නොගන්න
සියලුම ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි බලන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Water Solutions Tube Well Engineering අමතන්න
ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි
  • Online වංචාකරුවන්ගෙන් පරිස්සම් වන්න !! ඔබේ Credit / Debit කාඩ් විස්තර සහ OTP පණිවිඩ යනාදිය කිසිඳු 3 වන පාර්ශවයක් සමඟ බෙදා නොගන්න
සියලුම ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි බලන්න