නල ළිං/Tube Well

පළ කරන ලදි 24 නොවැ 3:28 පව, රත්නපුර නගරය, රත්නපුර
ගිවිසගත හැකි
සංශෝදිත මිල
සේවා වර්ගය:
විස්තරය
Oshadi Tube Well
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ඔක්තෝම්බර් 2021
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Oshadi Tube Well අමතන්න
0779873594