නිවාස ඉදිකිරිම් හා අලුත්වැඩ්යා කිරිම.

Priyadarshana Construction සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට10 පෙබ 9:31 පවමාලබේ, කොළඹ


ඔබ නිවසක් අලුතින් ඉදිකිරිමට හො අලුත්වැඩියා කරගැනිමට අැත්නම් අදම අප අමතන්න.
අත්තිවාරමෙසිට නිවසෙ සියලුම ඉදිකිරිම් දක්ස පලපුරැද්ද සහිත සෙවක පිරිස් මගින් ඉතා විස්වාසවන්තව සාදාරන මිලගනන් යටතේ ඉක්මනික් නිමකරදෙමි.


සේවා වර්ගය:
ගොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0773661174

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Priyadarshana Construction

Best Services Providedමෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

Priyadarshana Construction වෙතින් තවත් දැන්වීම්