නාගරික සීමාවෙන් ඉඩමක් ඇත්තිලිගොඩ

පළ කරන ලදි 30 සැප් 9:40 පෙරවරු, ගාල්ල නගරය, ගාල්ල
රු 650,000 පර්ච් එකකට
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
ශ්‍රී සුභද්‍රාරාම පාර, ඇත්තිලිගොඩ.
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
8.0 පර්චස්
විස්තරය
Prime Lands (PVT) LTD
AUTH AGENT
සිට සාමාජිකයෙක් සැප්තැම්බර් 2021
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Prime Lands (Pvt) Ltd අමතන්න
0715222999