මුදල් අයකිරිමේ නිළධාරී - කොළඹ 2

Careers සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත
දින 35
වෙනත් රැකියාවකට අයදුම් කරන්න.

රැකියා ස්ථානය
කොළඹ
සමාගම/සේවායෝජකයා
ikman.lk
රැකියාවේ ස්වභාවය
පූර්ණකාලීන
අවම සුදුසුකම්
සාමාන්‍ය පෙළ
ක්ෂේත්‍රය
විද්‍යුත් වාණිජ හා අන්තර්ජාල
ව්යාපාර කාර්යය
පාරිභෝගික සහය
තනතුර/තනතුරු නාමය
විධායක
අධ්‍යාපනය ලැබූ ක්ෂේත්‍රය
අලෙවි හා විකුණුම්
ඇබෑර්තු සංඛ්‍යාව
3
ස්ත්‍රීපුරුෂ භාවය
පුරුෂ
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය
2019-10-31
අවශ්ය අත්දැකීම් (වසර)
1

තනතුර පිළිබඳව

1. අදාල පාරිබෝගිකයන්ගෙන් මුදල් අයකර ගැනීම සහ අයකරගත් මුදල් නියමිත වේලාවට පියවීම
2. කලින් පවරා දී ඇති මාර්ගවල භාණ්ඩ ගෙනගොස් පාරිබොගිකයන් හට ලබාදීම
3. විකිනුම්කරුවන්ගෙන් අයිතම ලබාගැනීම
4. විකිනුම්කරුවන්ගේ සිට කාර්යාලය දක්වා අයිතම පැටවීම හූ මුදාහැරීම
5. මාර්ග සම්බන්ධීකාරක සමග අඛණ්ඩ සන්නිවේදනය පවත්වාගෙන යෑම
6. පාර්ශවකරුවන් සමඟ මිත්‍රශීලීව හා සමීපව කටයුතු කිරීම

අවශ්‍ය සුදුසුකම්

01. අ. පො. ස සාමාන්‍ය පෙලහි අවම වශයෙන් විෂයන් 5 සමත් වීම
02. සමාන ක්ෂේත්‍රයක පෙර අත්දැකීම් තිබීම වාසියක් වනු ඇත
03. කැපී පෙනෙන සන්නිවේදනය සහ පුද්ගලයින් කළමනාකරණ කුසලතා
04. ඉතා හොඳ පාරිභෝගික සේවාවක් තිබීම
05. ධනාත්මක හා වෘත්තීය ආකල්පයක් තිබිය යුතුය
06. වලංගු රියදුරු බලපත්‍රය තිබීම
07. රටේ ඕනෑම මාර්ගයක වැඩ කිරීමේ හැකියාව

වෙනත් රැකියාවකට අයදුම් කරන්න.

Careers වෙතින් තවත් දැන්වීම්