මුදල් අයකැමි වරුන්

මුදල් අයකැමි වරුන්

පළ කරන ලදි 13 පෙබ 4:04 පව, කුරුණෑගල, කුරුණෑගල
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය: 13 මාර්තු 2021
සේවා යෝජකයා:
star hotel
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 35,000 - 43,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය:
2021-03-13
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න